ใบตม.6 แบบใหม่พร้อมอำนวยความสะดวกทุกการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยเริ่มใช้งานจริงได้ 1 ตุลาคม 2560 นี้


22 กรกฎาคม 2017, 17:56:52 by hoteltimeline.com


เมื่อปลายปี 2559 มีข่าวว่าจะการเปลี่ยนแปลง ใบตม.6 แบบใหม่ออกมา ซึ่งจะมีส่วนให้กรอกข้อมูลเพียงด้านเดียว สะดวกสบายทุกการเดินทางเข้า-ออก ซึ่งแบบเดิมเป็นแบบ 2 ใบ แสดงต่อตำรวจตม.ขาออกและอีกใบเป็นขาเข้า ซึ่งไม่สะดวกจากเสียงส่วนใหญ่ เนื่องจาก 2 ใบถูกฉีกแบ่งเป็นออกและเข้า ทำให้มีปัญหาสูญหายบ่อยครั้ง

 

ปัจจุบันนี้ มีเครื่อง  Automatic Channel** ก็สามารถเพิ่มความรวดเร็วในระดับหนึ่ง แต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทางออกที่ดีสำหรับตอนนี้ ที่ทางภาครัฐต้องการแก้ไขคือ 

ใบตม.6 แบบใหม่

 

ใบตม. มีความสำคัญอย่างไร

 - จุดประสงค์ของการเข้าประเทศนั้นๆ

 - จุดหมายแผนการเดินทางท่องเที่ยวหรือธุระอื่นๆ ในประเทศนั้น

 - ติดตามข้อมูลเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ มีมติให้แก้ไขกฎกระทรวง เรื่องกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ. 2559 โดยให้ใช้ใบ ตม.6 แบบเดิมต่อไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 60 สำหรับแบบ ตม.6 แบบใหม่ จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลบางประการที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามีความจำเป็นต้องนำไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยว โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 เป็นต้นไป
       
รายละเอียด มติ ครม.ขอแก้ไขกฎกระทรวง เรื่องกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังนี้ manager.co.th

 

ขอบคุณภาพและข่าว  manager.co.th, เที่ยวคนเดียวต้องสตรอง

หมายเหตุ**Automatic Channel คือ แทนแผ่นแบบยาว 2 ใบในอดีต ที่ใบแรกแสดงต่อตำรวจ ตม.ขาออก และอีกใบเป็นขาเข้า


read all news